GreenGallery ®

Copyright


1. Prevádzkovateľ
Prevádzkovateľom webových stránok www.greengallery.sk (ďalej len "stránky") je spoločnosti GreenGallery SLOVAKIA, s.r.o., (ďalej len "spoločnosť GreenGallery, s.r.o.").
2. Všeobecné ustanovenia
Účelom tohto dokumentu (právnych podmienok) je poskytnúť návštevníkom stránok informácie o podmienkach použitia stránok. Každý návštevník stránok je povinný oboznámiť sa s týmto dokumentom a použitím stránok vyjadruje svoj súhlas s podmienkami, ktoré sú v ňom uvedené.
3. Obsah stránok
Obsah stránok má výlučne informatívny a nezáväzný charakter. Spoločnosť GreenGallery, s.r.o. vyvíja náležíte úsilie, aby obsah stránok a informácie na stránkach uvedené boli bezchybné, neposkytuje však žiadnu záruku na použitie obsahu stránok alebo informácií na stránkach uvedených.
4. Ochrana duševného vlastníctva
Obsah a dizajn stránok sú duševným vlastníctvom spoločnosti GreenGallery, s.r.o. a / alebo duševným vlastníctvom partnerov spoločnosti , pričom akékoľvek a všetky práva k týmto predmetom duševného vlastníctva sú vyhradené. Dizajn stranok bol vytvoreny ako produkt Giant Systems Ltd. Akékoľvek použitie obchodných značiek a ochranných známok, ktoré sú na stránkach uvedené alebo zobrazené, najmä nie však výlučne kopírovanie, úprava, rozširovanie alebo akékoľvek komerčné použitie obchodných značiek a ochranných známok je zakázané bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti GreenGallery, s.r.o..
5. Použitie obsahu stránok
Obsah stránok môže byť použitý iba v súlade s podmienkami tohto dokumentu (právnych podmienok) a v súlade s podmienkami aplikovaných všeobecne záväzných právnych predpisov. Spoločnosť GreenGallery, s.r.o. udeľuje súhlas výlučne na prezeranie, tlačenie alebo uchovanie obsahu stránok na osobnú nekomerčnú potrebu.
Akékoľvek iné použitie obsahu stránok, najmä nie však výlučne kopírovanie, úprava, rozširovanie alebo akékoľvek komerčné použitie obsahu stránok alebo jeho časti je zakázané bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti GreenGallery, s.r.o..
6. Zmena stránok
Spoločnosť GreenGallery, s.r.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek, bez predchádzajúceho upozornenia a výlučne podľa vlastného uváženia zmeniť alebo upraviť obsah stránok, ako aj ukončiť prevádzku stránok.
7. Ochrana osobných údajov
Všetky osobné údaje návštevníkov stránok, ktoré sú poskytnuté spoločnosti GreenGallery, s.r.o. prostredníctvom stránok, sú poskytnuté výlučne na základe dobrovoľnosti.
Spoločnosť GreenGallery, s.r.o. nezhromažďuje, neposkytuje tretím osobám ani akýmkoľvek iným spôsobom nespracúva osobné údaje návštevníkov stránok bez predchádzajúce súhlasu dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
8. Zhromažďovanie a používanie informácii
Pri používaní stránok môžu byť v počítači návštevníka stránok uložené a použité súbory na sledovanie informácií na stránkach a na počítanie návštevnosti stránok. Účelom týchto nástrojov je výlučne analýza fungovania a návštevnosti stránok. Tieto nástroje neslúžia na zhromažďovanie osobných údajov návštevníkov stránok. Väčšina prehliadačov umožňuje odmietnuť tieto nástroje.
9. Zmena právnych podmienok
Spoločnosť GreenGallery, s.r.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek, bez predchádzajúceho upozornenia a výlučne podľa vlastného uváženia zmeniť alebo upraviť podmienky používania stránok.